UKEN

Dr Mirosław Boruta Krakowski

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej

Specjalizacja: Historia myśli społecznej, Socjologia etniczności i ruchów migracyjnych (Polacy za granicą), Socjologia polityki, Socjologia rodziny.

1984 / magister socjologii – praca magisterska: Wątki polonijne w publikacjach Instytutu Badań Spraw Narodowościowych 1926-1939 (Uniwersytet Jagielloński);

1985 / Nagroda imienia Floriana Znanieckiego za pracę magisterską;

1988/1989 Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku;

1994 doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii – praca doktorska: Niepodległość wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej w polskiej myśli politycznej czasów nowożytnych i najnowszych (Uniwersytet Jagielloński).

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH: Główne pojęcia i problemy socjologii, Historia myśli społecznej, Klasyczne teorie społeczne, Kulturowe i społeczne znaczenie nazwiska, Procesy migracyjne we współczesnym świecie, Seminarium licencjackie, Socjologia polityki, Socjologia rodziny, Socjologia tożsamości, Socjologia zmian społecznych, Wprowadzenie do socjologii, Współczesne społeczeństwo polskie.

Publikacje książkowe:

1995 – Polacy o i dla niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej, Towarzystwo „Pomost”, Kraków.

2002 – Wolni z wolnymi, równi z równymi. Polska i Polacy o niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej, „Arcana”, Kraków.

2008 – Nazwisko: tożsamość i więzi rodzinne. Interdyscyplinarne konteksty socjologii rodziny, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

2017 – Nazwisko jako fundament tożsamości poza Ojczyzną. Gruzińska gałąź Poniatowskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

2024 – Migracje – Tożsamość – Bezpieczeństwo (Kraków – w recenzjach).

Dziesiątki artykułów, omówień, recenzji… w tym:

Niepodległość Białorusi polską racją stanu. Z historii polskiej myśli politycznej lat 1950-1985, Towarzystwo „Pomost”, Kraków 1996.

Wybory w Nowym Jorku, 3 VI 1989 r. /w:/ „Przegląd Polonijny” 1991, z. 3.

Problematyka narodowościowa na łamach tygodnika „Wiadomości Polskie. Pismo Polaków w Australii i Nowej Zelandii” w latach 1981-1986 /w:/ „Studia Polonijne” 1992, t. 14.

Adwentyści polscy w Australii w drugiej połowie lat siedemdziesiątych /w:/ „Posłannictwo” 1988, nr 1-4.

Jerzy J. Smolicz, Margaret J. Secombe, Zostać Australijczykiem? Polski dom, australijska szkoła, Wydawnictwo Polonia, Warszawa 1990, ss. 168 (tłumaczenie)

Społeczne i kulturowe wymiary internetowych stron genealogicznych – wybrane przykłady i zagadnienia (w:) Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Niejednoznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej, redakcja: Stanisław Juszczyk, Marcin Musioł, Anna Watoła, Katowice 2007.

Socjolog wobec odmiany nazwisk we współczesnej polszczyźnie prasowej (w:) Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 54. Studia Sociologica II, 2008, pod redakcją Anny Rębowskiej.

Spencer Wells. Na ścieżkach do jedności [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica” 2010, III, s. 4-13

Tożsamość człowieka prawego. Przewodnik po sieci [w:] Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, praca zbiorowa pod red. Doroty Czakon i Mirosława Boruty, przy współpr. Renaty Hołdy i Ryszarda Kantora, Kraków 2012, s. 242-251

O znaczenie języka dla polskości [w:] Nauka polska. Prawda jest najważniejsza. Środowisko akademickie a świadomość obywatelska współczesnych Polaków. II Konferencja Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, 13 maja 2013 roku. Materiały konferencyjne i pokonferencyjne, komitet red. Mirosław Boruta, Andrzej Ossowski, Kraków 2013, s. 41-46

Czy powstanie Ministerstwo Polaków za Granicą? [w:] Polskość jest przywilejem. Antologia publicystyki patriotycznej, redakcja Leszek Sosnowski, Kraków 2016, s. 100-103

Ciąża zastępcza. Perspektywa antropologii kulturowej i socjologii (w:) Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood. Perspektywa krajowa, red. Piotr Mostowik, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, s. 97-107.

Jerzy Smolicz, uczony w świecie wartości (Studia Sociologica, Kraków 2022 – w druku).

Scroll to Top